Οι εννιά φωτεινές αχτίδες του κορωνοϊού

Αργύρης Αργυριάδης
Dailypost.gr, 06/04/2020

Τις τελευταίες δεκαετίες μιλάμε για τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, αλλά οι περισσότεροι εκλαμβάναμε την ανωτέρω συζήτηση ως πεδίο, πρωτίστως, οικονομικής αντιπαράθεσης. Άλλωστε, μετά την πτώση του υπαρκτού – ανύπαρκτου εν τοις πράγμασι – σοσιαλισμού γοήτευε τις πεφωτισμένες μάζες η ανάδειξη ενός νέου μανιχαϊστικού δίπολου. Ενός συστημικού κακού που εμποδίζει […]