Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ρεθύμνου2016-12-01T16:59:23+00:00

 

Το Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ρεθύμνου συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2016. Η πρωτοβουλία αποσκοπούσε στη δημιουργία μιας ισχυρής και επαρκούς επιστημονικής υποδομής, προκειμένου να μελετηθούν όλες εκείνες οι παράμετροι που συνδέονται με τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νομού. Το εγχείρημα αυτό συνιστά μια αυτόνομη και ανεξάρτητη ενέργεια των πολιτών του Ρεθύμνου που στόχο έχει τη στήριξη, προώθηση και υλοποίηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.

Σκοπός του είναι να συμβάλει στην ερευνητική, επιστημονική, οικονομική, πολιτική, κοινωνική αναπτυξιακή διαδικασία για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη της πράσινης ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, οι ειδικότεροι στόχοι του Κέντρου Βιώσιμης Ανάπτυξης Ρεθύμνου είναι:

 • Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Η συμβολή στη διαμόρφωση θεσμών για την προστασία και ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος.
 • Η έρευνα και η μελέτη των προβλημάτων που προκύπτουν από τα αναπτυξιακά πρότυπα της σύγχρονης βιομηχανικής και μεταβιομηχανικής κοινωνίας, οι συνέπειές τους στο περιβάλλον, καθώς και η επεξεργασία προτάσεων για την επίλυσή τους.
 • Ο σχεδιασμός πολιτικών και η κατάθεση προτάσεων για την προώθηση της βιώσιμης, αειφόρου ανάπτυξης.
 • Η κατάρτιση αναπτυξιακών σχεδίων που θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής του Ρεθύμνου και θα ενσωματώνουν περιβαλλοντικούς στόχους και υψηλές οικολογικές προδιαγραφές.
 • Η μελέτη και η διερεύνηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας και η αξιοποίησή της στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
 • Η επεξεργασία και η διαμόρφωση προτάσεων για πράσινες επενδύσεις στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας.
 • Η εκπόνηση επιχειρησιακών προτάσεων για επενδύσεις στην πράσινη γεωργία (βιολογικές καλλιέργειες, ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στους ρυθμούς ανανέωσης της φύσης, αποφυγή μονοκαλλιέργειας, σεβασμός στο τοπικό οικοσύστημα).
 • Η διερεύνηση και η μελέτη των συνεπειών της τουριστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον, καθώς και η κατάθεση προτάσεων για την προώθηση πράσινου τουρισμού που θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την ιδιαίτερη παράδοση κάθε περιοχής.
 • Η εξέταση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών και η εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, βιοκαύσιμα κ.λπ.), καθώς και για τη διαχείριση και ανακύκλωση των απορριμμάτων.
 • Η ενίσχυση της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση περιβαλλοντικών προτάσεων και το σχεδιασμό πράσινων αναπτυξιακών πολιτικών.
 •  Η προώθηση της συνεργασίας με ΜΚΟ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, κρατικούς φορείς, Αυτοδιοίκηση για την επεξεργασία πράσινων πολιτικών.

 

Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ρεθύμνου
Ζωτική ανάγκη ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα

ΡΕΘΥΜΝΟ